:םש
 :הרבח
 :דיקפת
 :.לט
 :סקפ
 :ינורטקלא ראוד
 :םיפסונ םיטרפ
תוחוקל תעד תווח
םינוקית
דויצ תשיכר
רחא
 :ןיינעתמ ינא

       

,3 ברהב לאיתוקי 'חר תניפ רקנש הירא 'חר
10910 ד.ת ,הפיח ץרפמ ,ןוידטצאה תניפ
04-8405108 :סקפ ,04-8401635 :.לט


©2000, A.M.S. Hydraulica Equipment & Engineering Ltd. All rights reserved.
Design by PionetWebs Ltd.