לש בחרה ןווגימ ךותמ םירצומו דויצמ קלח םה הז דומעב םירצומה 
.םינקתמו םיצפשמ םיקוושמ םירצימ ונא םתוא םירצומה 

בולישל (1969) הלש ןויסינהו קתווה ,עדיה תא תלצנמ ונתרבח 
יפ לע חוקל לכל תישיא המאתהב םירצומהו דויצה לש ילאדיאה 
.ויתושירד פ''עו ויכרצ 

.תוניוצמהו תוכיאה תוירוקמה אוה ונתרבח לש שגדה 
לכימ ירזיבא 
- םיננסמ 
םירטליפ 

- םיררוב 
םירוטקלס 

ץחל תרנצ 
םירזיבאו 

תובאשמ 
םימטא 
חוכ תודיחי 
תונכוב 
םיפונמ 
תונפדו 

/ םירואלב 
םיחופמ 

יסדנה דויצ 


©2000, A.M.S. Hydraulica Equipment & Engineering Ltd. All rights reserved.
Design by PionetWebs Ltd.