רמ י"ע תלהונמש הרבח הניה ,מ"עב הסדנהו דויצ הקילוארדיה שמא
.הנש 30 לעמ הקילוארדיהה םוחתב קסועה ינושרג המלש

הקיטמואנפהו הקילוארדיהה ישנא ינושאר ןיב אוה ינושרג המלש רמ
ןוחטיבה תכרעמל תוידוחי תוילוארדיה תוכרעמ חתפמו חתיפ ,ץראב
תוכרעמ, ריואה ליחל תוידוחי תוכרעמ חתיפ ראשה ןיב .ותוללכב קשמלו
!!םויה םג הבורמ החלצהב לייחה תא תושמשמ ולא
יתב תכרעמ םעטמ החמומכו יעוצקמ ץעויכ שמשמ ינושרג המלש רמ
םוחתב הובג ןיטינומ תלעב "הקילוארדיה שמא" תרבח .ץראב טפשמה
.(69 תנשמ) ריהמו יעוצקמ,ןימא תורישב העודיו תובר םינש
"הקילוארדיה שמא" תרבחל
:ךתורישל תוקלחמ יתש

.הקילוארדיה .א

.הקיטמואנפ .ב
הקילוארדיה תקלחמ

.ילוארדיה דויצ קווישו רוציי,הקזחא ,ןונכת 
.דועו תונכוב,(םיררוב)םירוטקלס,םיעונמ, תובאשמ 
.תרנצ ירזיבאו ךומנ/הובג ץחלל החישק/השימג תרנצ 
.םיגוסה לכמ םימטא 
.םהינימל םיריהמ םירוביח 

םיצופישה ואו םינוקיתה,הנמאנ היתוחוקל תא תתרשמ וז הקלחמ
שומישו םינושה םינרציה תוארוה,םירימחמ םילהנ יפל םיעצובמ
!!דבלב םיירוקמ םיקלחב
תוכיא תרקב תושירדל םירשואמ הקידבה דויצו הרבחה
.ISO 9002 תימואלניב

:ןוגכ םיבר םימוחתב החמתמ "הקילוארדיה שמא" תרבח

.דועו תויטטסורדיה תוכרעמ,םהינימל םיילוארדיה םיעונמ,תובאשמ ץופיש 
.ולא תוכרעמל הצרהו הקידב ןקתמ הרבחל   
EFFER יפונמל ןופצב תידעלב תוריש תנחת הרבחל-םיפונמל תוריש 
.(יתעבג)תוישעת וקדיה תרבחמ   
.לודג םיקלח יאלמו (תוירחאב םג)ןוקית,הקוזחת, םהינימל םיפונמ תבכרה 
ומכ תובר תורבחל(תונפד,תופמר) תוילוארדיה המרה תותלדל תוריש 
.דועו "רימא","לטמארשי"   
תודובע דויצ,דבכ יסדנה דויצ יגוס לכל םינוקית תוריש-דבכ יסדנה דויצ 
.םישיבכו הלילס,חותיפ ,רפע   
הקיטמואנפ תקלחמ

.תוינימש- ROOTS יחופמ 
.םיילגופרטנצ םיחופמ 
.הצק ירוביחו ריווא תרנצ 
.דועו 
יחופמו םיחופמה םוחתב הריכמו ץופיש ,ןוקיתב תובר םינש תקסוע וז הקלחמ
םינש ךשמב רבצנש ןויסינו בר עדי,לודג םיקלח יאלמ הרבחל ,תוינימש
.(יקסבונזדר סירוב) זר ךורבו ינושרג המלש רמ י"ע תובר

:ןוגכ םוחתב םיבר םיתוריש תנתונ הרבחה

לכב םיגדימה ךרעמלו "לארשיב םיגדה ילדגמ" ןוגראל תוריש 
.ץראב םיצוביקה   
.יטמואנפ חולישו עונישל תונורתפ ןתמ 
.רורויא תוכרעמל תונורתפ ןתמ 
.םינושה םיחופמה םוחתב םיביכרמה לש קווישו רוציי,ןונכת 
.דועו ןוצמח,םיכפש רוהיט
 

םיקלחב תשמתשמו םינושה םינרציה ילהונל םאתהב תדבוע הרבחה
!!דבלב םיירוקמ
(םיחופמ) םירואלב *
םיגוסה לכמ םיסחדמ *
תוילוארדיה תובאשמ *
הפשא יסחד, האורבת דויצ *
ןוטב תובאשמ *
םיילוארדיה U ימטא *
םיילוארדיה םינמש *
תילוארדיה המרה ןפוד *
תויטטסורדיה תובאשמ *
םיפונמ *
םירוטקלס *
םישיבכ יטאטמ *
הובג ץחל ןמש תובאשמ *
גניר O ימטא *
םיגוסה לכמ עונמ ינמש *
עס םר - םירביה *
הובג ץחל םימ תובאשמ *
םוקאו תובאשמ *
יאלקח דויצ *
תויבויב *
תכתמ + השימג תרנצ *
דבכ יסדנה דויצ *

:םינמנ הרבחה לש היתוחוקל ןיב
,םיצוביק ,םיפונמו הלבוה תורבח ,ראודה תושר ,םסא ,הלוק הקוק ,הבונת
דוגיא - שא יוביכ ,ןוטב .ר.ב ,סקימידר ,רינויפ ,לארשיב םיגד ילדגמ ןוגרא
,לארשי תונפסמ , יברעמ לילג םירע דוגיא - וכע שא יוביכ ,הפיח םירע
.דועו לארשי תרטשמ תונפסמ


©2000, A.M.S. Hydraulica Equipment & Engineering Ltd. All rights reserved.
Design by PionetWebs Ltd.