10910 ד.ת ,הפיח ץרפמ ,ןוידטצאה תניפ ,3 ברהב לאיתוקי 'חר תניפ רקנש הירא 'חר
04-8405108 :סקפ ,04-8401635 :.לט

©2000, A.M.S. Hydraulica Equipment & Engineering Ltd. All rights reserved.
Design by PionetWebs Ltd.